OTSO0 442 816 39 99

Hoşgeldiniz. Bugün

KAPASİTE RAPORU

Ana Sayfa » KAPASİTE RAPORU
 1. İş konusu ile ilgili dilekçe,
 2. Odadan temin edilen ve firma tarafından doldurulan kapasite istek formu,
 3. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
 4. Son dönem mizan bilgileri (250.252.253.254.255.256. sayfalar)
 5. Makine ve teçhizatın demirbaş defter kayıtları veya faturaların fotokopisi,
 6. Makine ve tesisat kiralık ise noterden tasdikli kira mukavelesi,
 7. İşyeri açma ruhsatının fotokopisi,
 8. Arazi ve bina firmanın kendi mülkü ise tapunun fotokopisi, organize sanayi bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
 9. Arazi ve bina kiralık ise tasdikli kira kontratının fotokopisi,
 10. Çalışan işçilerin en son aya ait SSK bildirgeleri, tahakkuk fişi veya ödeme makbuzlarının fotokopileri,
 11. İşyerindeki firma mülkiyeti olan makine ve teçhizatın yeminli mali müşavir veya mali müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
 12. Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirküleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 13. Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,
 14. Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 15. Vergi levhası fotokopisi,
 16. Kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri( İSO 9000,ıso 14000,ıso 22000 belgesi, ce, marka tescil belgesi, patent kullanım belgesi, know-how sözleşmesi, lisans sözleşmesi, çevre izin belgesi, haccp belgesi vb.)
 17. Gıda sektöründeki üretimler için TEDAŞ’tan onaylı kurulu güç raporu, şayet bu yoksa yine TEDAŞ’tan onaylı elektrik projesi
 18. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi ve 6.7.11. bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
 19. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 20. Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.
 21. Oda veznesine yatırılacak harç makbuzu 1250 TL.
 22. Türkiye odalar ve borsalar birliği (T.O.B.B.) hesabına yatırılacak harç makbuzu 700 TL.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI
ŞUBE KODUHESAP NOİBAN NOBANKAŞUBESİMASRAF
4201785529TR100006400000142010785529T.İŞ BANKASIAKAYVAR
15369072TR350004600153888000069072AKBANKBAKANLIKLAR
7605994350-5032TR020001000760059943505032ZİRAAT BANKASIAKAYVAR
1842068017TR210001500158007293586413VAKIFLAR BANK.MERKEZ
131116000038TR140001200131100016000038HALKBANKÇUKURAMBAR
Kapasite Raporu Talep Formu

06 Eylül 2022